Wettelijke waarschuwing

Identificatie en eigendom

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, stelt de eigenaar zijn identificerende gegevens openbaar.

  • Kop: Centerbici, S.C..
  • VAT: J90079211
  • Huis: Calle Espronceda, 5, 41004, Sevilla – España.
  • Email: info@centerbici.com
  • Website: https://www.centerbici.com

Doel

Het doel van de website https://www.centerbici.com is fietsverhuur en toeristische routes in Sevilla.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website geeft u de status van gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden op de pagina’s:

  • Wettelijke waarschuwing
  • Privacybeleid
  • Cookiebeleid

Als u niet tevreden bent met elk van deze clausules en voorwaarden, zult u deze website niet gebruiken.

Toegang tot deze website betekent op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met Centerbici, S.C ..

Via deze website biedt de Eigenaar u toegang tot en gebruik van verschillende inhoud die de Eigenaar of zijn medewerkers op het internet hebben gepubliceerd.

Daartoe stemt u ermee in en verbindt u zich ertoe om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of gevolgen, verboden in deze Juridische Kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of dat op welke manier dan ook het normale gebruik van inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die is opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of is gecontracteerd door Centerbici, SC, andere gebruikers of een gebruiker van, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of belemmeren Internet.

Veiligheids maatregelen

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met Centerbici, SC, dat alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van garanderen de daarin opgenomen informatie in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

U moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet helemaal betrouwbaar zijn en dat de Eigenaar daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin, hoewel de eigenaar alle noodzakelijke middelen gebruikt en de gepaste veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te vermijden.

Persoonlijke informatie

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de Eigenaar verzamelt, raadplegen op de pagina Privacybeleid.

Inhoud

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de website verkregen uit bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, garandeert de Eigenaar niet dat deze juist is. , compleet of bijgewerkt. Centerbici, S.C. wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van deze website.

Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of verzenden die in het algemeen de rechten van de Eigenaar of derden beïnvloeden of schenden.

De inhoud van https://www.centerbici.com is alleen voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een verkoopaanbieding, verzoek om een ​​aankoopaanbieding of aanbeveling om een ​​andere bewerking uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. .

Centerbici, S.C. behoudt zich het recht voor om de inhoud van https://www.centerbici.com, de links of de via de website verkregen informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken.

Centerbici, S.C. is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website of die op de sociale netwerken van de eigenaar.

Cookiebeleid

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen over het beleid voor het verzamelen en behandelen van cookies.

Links naar andere websites

De Eigenaar kan u via links toegang verlenen tot websites van derden met als enig doel u te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen op internet, waar u de op de website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites impliceren in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebpagina’s te bezoeken, waarover de Eigenaar geen controle heeft, dus Centerbici, S.C. Het is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het resultaat dat u verkrijgt bij het volgen van de links.

Evenzo Centerbici, S.C. is niet verantwoordelijk voor de links of links op de gelinkte websites waartoe het u toegang geeft.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen Centerbici, S.C. en de eigenaar van de site waar de link is geplaatst, noch de acceptatie of goedkeuring door de eigenaar van de inhoud of diensten.

Als u een externe website bezoekt via een link die u vindt op https://www.centerbici.com, moet u het privacybeleid van de andere website lezen, die kan verschillen van die van deze website.

Intellectueel en industrieel eigendom

Alle rechten voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een openbaar of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centerbici, S.C ..

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie en diensten die via deze website zijn opgenomen of beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Periodiek neemt de Eigenaar verbeteringen en / of wijzigingen op in de informatie en / of de Services die op elk moment kunnen worden geïntroduceerd.

De Eigenaar verklaart of garandeert niet dat de services of inhoud worden onderbroken of dat ze vrij zijn van fouten, dat de gebreken worden gecorrigeerd, of dat de service of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd het feit dat de houder stelt alles in het werk om dit type incident te voorkomen.

Centerbici, S.C. wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of inhoud die op het internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverliezen als gevolg van dergelijke valpartijen, tijdelijke onderbrekingen van elektrische vloeistof of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken buiten de macht van de Eigenaar.

Alvorens beslissingen en / of acties te nemen op basis van de informatie op de website, raadt de Eigenaar u aan de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

Jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

Mits er geen regel is die anders verplicht, voor alle vragen die kunnen rijzen over de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals de claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, komen de partijen overeen de rechters en rechtbanken voor te leggen van de provincie Sevilla, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie die daarmee overeenkomt.

Contact

Als u vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen wilt maken over deze website, kunt u een e-mail sturen naar het adres info@centerbici.com.